Myukut's Narrative Poem (Duduk, 2004)

Geguritan Dalem Myukut

Below text is a narrative poem (gaguritan) on King Myukut, written by Jero Mangku I Gede Duduk, Nusa Penida, 2004. An English translation is forthcoming.

Balinese Indonesian English
PENGAKSAMA, ″OM SWASTI ASTU″    
Melarapan saking hasung Wara Nugraha Ida Sanghyang Widhi Wasa, purun presangga tityang I ketunan, ngamiletin milpil daging gaguritan, riantuk kemanah antuk tityang, munguing penyungkem ring sajeroning Darma Gita, wantah sayan sayan nincap, tur ngalimbak kewentenan nyane.    
Munguing daging gaguritan sani aturang tityang puniki. Wantah ketus tityang saking babon ipun, ni mengaran, sugra Pamencangah Dalem Myukut, lan tutur jati.    
Ring sajeroning pisuguh tityang puniki, sampun janten pisan akwek kirang iupun, riantuk tityang wantah jadma hina bawa hina budi, muditane during pascad, nanging pangkah ring sajeroning ambek, wimbang tityang sat winaluya, kadienggung nyelengkangin jeladi, ikakunang anarung sasih, antuk caye sinar kuru, jantean mangdohngawe lila ring tenganing hredaya.    
Wantah kadi punika, pinaka pamurwaning atur tityang majeng ring sang pradnyaning tatwa, sani ledang sareng ngemaosin lelepihane puniki, sanggra tityang tureksan lan pangweweh Ida dane, nipinaka titin tityange kawekas, majeng ring Ida Batara Hyang Mami, ksan tabe unggah tityang, mogi tityang tan ke upadrawa. Ping untat, aturin tityang prama santi.    

 

Balinese Indonesian English
Pupuh sinom    
Sadurunge bahbah titiang Cacaran babad puniki Kawedarang dening pamineh Geng ampura matur sisip Yan prade wenten manyisih Tatumpuke kirang langkung Ugi ledang ngampurayang Pinunas titiang puniki Mangda sampun Kabaos manah langgana    
Titiang wantah janma tambet Hina bawa hina budhi Muditane during pascad Makadi ikunang alit Pangkah manah narung sasih Antuk caya sinar kuru Punika jerihin titiang Pingajeng Hyang Saraswati Kawi sadu Sang wus pradnyaning tatwa    
Pusaka tatwa carita Durmanggalane kalilih Kapunahang ring sang dharma Ngawetung sanjiwani Makadi pusaka luwih Munggah ring purana sampun Babad lalintih kawedar Saking piagem mabukti Jati nulus Dasar saking kabrahmanan    
Kekawit nunggalang hidep Panyungsunge saking lami Kapuji bakti kasembah Dalem Myukut maka nami Ugi mangkin kaping singgih Kabaos Hyang dharma sdu Ida ngawit kawedarang Ngalunta mangungsi Gili Gili ratu Kabaosang Gili Nusa    
Kabyaktahang jagat Nusa Nanging kantun munaringati Atita kanegatan Durung kasidan nawestai Sane mewasta Gili Gili Nusa jagat dangu Ida Dalem kahyun lunga Ngardi kagiat Dalem Bali Puri Klungkung Kabiyaktah Samarajaya    
Antuka kadi punika Mawinan kahyune gelis Mangesengin Para Manca Catur Manca Patih mantra Kahyun nabdab jagat sami Kapingajeng jagat dangu Kabyaktahang jagat Nusa Telek kahyun nitenin Mangawibuh Mangda kasidan raharja    
Wus puput rentuh wacana Ring para manca sami Sami dahat ledang nyanggra Patut ngrajeg kasungkemin Ring para Mancane sami Sami manah bakti asung Rauh para panjak wadwa Manyartang jagat trepti Manga lantur Kayune manekeng tuwas    
Kaputusang saking baos Antuk Dalem Pulina Bali Mangkin kahyun Ida Dalem Mangda wenten wadwa ngiring Lungane kanuasa Gili Patih mantra para juru Kandinika pinunas Dalem Majeng Ida Dalem Bali Sigra asung Maicang iringan wadwa    
Ida Dalem midababang Nanging pamargine riyin Lunga nyujur jagat Sasak Kahyune mabagi kalih Kajaya jayain dumun Irika ngajengin wadwa Dulurin angawa bukti Bukti sadu Dalem ngawedar Pedoman Kapicang ring Tanah Embet    
Kadinika kahyune jati Nguncar ngawedar pabuktian Nuli Ngantos esuk enjing Riantukan Ida eling Ring wacanan Dalem dangu Dalem Ratu Smarapura Ngawinang geson memargi Nyujur kidulWadwane kari pungkuran    
Pupuh pangkur    
Kairing ring wadwa Pasek Taler rauh, Pasek miwah Pande Wesi Tanmoga Sagetan rauh Ring pasisi desa padang Munggah baita Baitane nyujur timur Mangulati jagat Sasak Digelis tedun mamargi    
Tanda Mantri Patih Wadwa Sami tedun, ngiringang dalem digelis Sagrahan sampun rauh Ring desa Tanah Embet Tur kajaya Jaya Pandita Wiku Wusing sami kapuputang Benjang semeng Ida wali    
Wali nyujur Bali Dwipa Nyujur kulon, baita alon mamagi Katempuh arising bayu Cahaya galang sinar surya Ring samudra Patepuh ayating ranu Paimbang teleking tuwas Nyujur jagat Nusa Gili    
Kulangunan ring pamarga Antuk ledang, jagi ngulati linggih Moga sget sigra rauh Ring tepin samudran Pura Penataran Ped Irika mekaraya Palungguh Pangastawan pasanggrahan Kalaning kahyun ngastuti    
Ngardi nglanturang kararisan Pura Dalem, Dalem miukut maka jati Makudang sasih malungguh Pakahyune wali lunga, kahyun ngruruh Linggih genah mnda pangguh Saking adnyana utama Ngawatara ning Hyangari    
Jagi anggen genah Gria Risedekan, Ida Munggah gunung bukit Kairing Patih Panjuru Taler rauh wadwa panjak Caritanen Ring madyaning awan rauh Ngardi lesu ring pamarga Rauh wadwa Tanda Mantri    
Gelis Ida maraian Durung suwe, moga saget sabeh ngribis Kapitahen sabeh nglantur Somadiya pakahyunan Antuk Surya Cihna Surya masasuluh Galang Manyinarin jagat Mawinan kuma risin    
Saget toya ring song sila Medal ngencrot, kagiat kahyune ngaksi Dawning jati tankapatut Mawinan kahyun masiram Ring song sila Ring song silane toya rauh Makadi embahan klebutan Metu Girang panjak sami    
Rumasa galang Adnyana Lwir Sutensu, rikala wengi purwani Ngardi karaning nglantur Manggaran Tegal Pancoran Tur ngandika Nulisaget wenten ngrawat Wenten Gili apit bukit    
Makamimah apit jurang Jurang pangkung, digelis Ida maranin Risampune Ida rauh Ring Puncak Gili punika Kulangunan Nuli gelis matatuduh Kandikang sami mararian Sor taru ageng malinggih    
Tur katempuh angin alon Rasa rauh, ngaturin mangda ngulati Kwentenan sekar ring gunung Suaran paksine nylimurang Kadi RASA ASIH Ipun meled jagi matur Nagturin mangdane simpang Manah ngaturang who becik    
Wohwohan kadi bojana Kandinika, manahnyane banget bakti Sagetan ikatak rauh Antuk girang manah jengah Sarat manah Ngaturang gemelan tabuh Ikatak makadi gangsa Lenggung rauh ngempulin    
Pun Igadagan makendang Iemplegan, rauh gelis manyengcengin Kasepan ibecing rauh Sagetan dungkah nyagjagang Sepan – sepan Manyarengin manah gupuh Tetabuhan sampun lintang Nuli jengah nepak klening    
Kadi nika kwentenanya Ibacica, nyaurin manahnya iri Kaserengin paksi blatuk Wiwah ipun ibacica Sami girang Sagetan Imerak rauh Mangikelin elag elog Manglente ngeberang kampid    
Antuk kahyun kadautan Mangalantur, Ida ngaryanang palinggih Maajeng ring mailep kidul Ngaran GRIA PEDOMAN PED Maka china Taru buhu bedil kulkul Prepet makadi sasangka Manganti carita malih    
Pupuh ginanti    
Kadi majajumbuh sadu Makadi ring majapahit Dawege ngawe pedoman Dina saniscara manis Uku watugunung wantah Rah tiga tenggek nem siki    
Makadi isakan ipun Siyu satak nanggu malih Nanggu malih ulung dasa Siyu telungatus siki Tanggun nyane skeet sapta Kadinika dina becik    
Wus kasuwene malungguh Ring desa Pedoman jati Ngalantur makarya Pahyangan Pura Camara maka nami Mawinan ngaran Camara Antuk wangunane sami    
Malakar camara kayu Rauh adegan patitis Cacab miwah papalihan Nganggenang camara sami Punika sane ngawinang Hyang Camara kawastanian    
Kasuw ene Ida malungguh Kiring para wadwa sami Ring Puri Pedoman Ped Moga ngamijilang putra Makuweh nyane sapta diri    
Biyang Prami wantah pitu Adiri bibi panawing Dados sami makweh asta Kawedarang maka nami Kapingajeng kabaosang Kawilangin siki–siki    
Gusti Dalem Cakra tuhu Gusti Widuda mungkurin Kapikalih Gusti Ngurah Candra Wijaya ngikutin Kaping tiga Gusti Nyoman Murdana ngamungkurin    
kaping empat baos nglanturang Gusti Lanang Gede jati Baos sane kaping lima Gusti Made Manteb laki Kaping nem Gusti Manesa Kaping sapta mangikutin    
Nakincit putrane bungsu Maka jati maka nami I Gusti Ketut Cucukan Sane mabibi adiri I Gusti Putu Cacaran Kutus kweh putra sami    
Sapenyeneng Ida Tuhu Makuweh desane sami Pinake wewengkon Ida Kawilangin siki – siki Kapingajeng desa Bila Desa Waru kaping kalih    
Desa Pendem kaping telu Tanah Biyas catur jati Kaping lima desa Bodong Kaping neme maka jati Ngaran desa karangdawa Sapta desa Sental kangin    
kaping kutus Sental Kauh Nglanturang desa kutampi Desa Bayuh kaping siya Kaping dasa angkal jati Ping solas desa tinggihan Neping roars Suana Kangin    
Nekaping telulas hitung Ngaran desa Sekartaji Ping patbelas Klumpu wantah Ping limolas wantah jati Bayuh makamiwah Angkal Desa TInggihan mangkutin    
Satunggil Dalem Miukut Ngwentenang pasamuan Mantri Miwah Patih Wadwa Panjak Pasayutane ring Puri Sami wadwa rauh ngayah Luh muani pendek tangkil    
Pioton makadi sayut Satunggil raina prapti Wantah dina saniscara Masaniscara umanis Wuku Watugunung wantah Miwah dina Saraswati    
Plaksanaan sang manyayut Patut mabusana putih Sarwa putus maka ngaran Tanwenang kanggen masuci Gorengan minyak klapa Sampun Kaputusang ugi    
Putus ring Brahmana Wiku Tur putus Pandita Reci Guru Bujangga kabaos Kawedarang saking lami Saking pejaten Tabanan Ginada anggen ngentosin    
Pupuh ginada    
Yan nenten kadi punika Mangawinang bingung paling Antuk Ida Dalem langgeng Ngukuhang dharmane sadu Mawinan tan obah karma Kukuh sidhi Nglaksanaang maasta brata    
Sedek Rahina uttama Ida gelis mangesengin Wadwane mangde ngiringang Lungane Ida maburu Rikanjekan Ida lunga Kiring Patni Rauhing kiring panyroan    
Abot nabdab pabojonan Rayunan Dalem pang becik Kalaning mamarut klapa Tangane keni kaparut Ngardinin kanin maerah Tangan kanin Rah tangan paketel medal    
Rahe maadukan parutan Parut klapa wus makikih Ngardi sami warna barak Ngawinang kahyune bingung Mawinan bisik adnyana Yan lanturin Klepone ne kera tengang    
Sane kantun medaging rah Pedas jagi kadukain Kadinika pakahyunan Mawinan kahyune sendu Pedas jagi ngardi iwang Tan subakti Kabaos langgana Dalem    
Budhi kutang surya tajeg Pedas kasep mabojanti Kenken kudiang baan madaya Iraka makire rauh Mangruruh wadwa lan panjak Kandikain Mangruruh mamenek klapa    
Paling melah ia lebengang Klepone misi nyuh kikih Yan rauh Ida nakenang Melahang aturang tuhu Durung puput bisik baos Saget prapti Tumuli raris kasanggra    
Penyanggtane kadautan Alon banban rumamanis Tumuli nyodang bojana Ajengan sajangkep ipun Ida Dalem sareng putra Maka sami Kadi mina kasabehan    
Riwawune wus ngrasang Raris makahyun nakenin Uduh adi jiwan beli Ampurayang adi ayu Reh sarat beli nakonang Teken adi Indik kawentenang lawar    
Nguda rasane maelenan Len kadi rasane nguni Tumben jani rasa jaen Buin warnane tanpatub Warna putih dadi barak Kenken adi Tuturangja apang melah    
Raris Rabine nguningang Indikane maka sami Sesampune kawedarang Ring Rabine saking sadu Ida Dalem wus nguninga Saking Rabi Ngawenang laware jahen    
Mewetu saking adnyana Timbangan rasane ten becik Raris ngandikain panjak Ngandikang panjak mangruruh Mangruruhang rare daha Jagi keambil Rah rarene campur lawar    
Kasuwen sayan magetang Pisereng ngruruh rare alit Jagi kadukang ring lawar Tunggil raina memandaung Mandung rare jagi kolah Nyakit jagat durmanggala    
Pupuh durma    
Kasuwen ngardi wadwane kajerihan Nagingke saking singid Wadwane ngingkinang Ngewetu daya upaya Ngardi kutus duta tangkil Ring puri Klungkung Gumanti pacing merangin    
Nganyudain pangabih miwah wadwa Rauhing Patih Mantri Rauh Ida Dalem Jagi kahyun mangpang yuda Rauh panjak Patih sami Dalem Miukut Alam kahyune mirengin    
Tan mitahen kewentenan kadi nika Mawinan Ida digelis Ngandikain Putra Makasami mangda prapta Jagi kapiteketin Dwaning wenten Pacang satru ngayudain    
Gelis Dalem Ida ngerentuhang wacana Ring putran Ida sami Nah cening jakmekejang Nejani aji miteket Pirengang baos Aji Sawireh suba Cening nincap raga kelih    
Ada orta ane pireng aji terang Ida Dalem Raja Bali Klungkung Smarapura Jagi rauh mangpang yuda Ngayudain ragam Aji Kabaosang Aji melaksanakan tan becik    
Kabaosang Aji maingsa karma Yaning keto saja Cening Pangda kanti pegat Putra warih katuturan Saterehe maksami Nahne jani Cening gingsirang Aji    
Cening Magenah ditepinin jagat Nusa Naging sakonden mamargi Piteket pirengang Pradene Aji Ndewata Patut yan cening ndewati Kalan matiwa Bade tumpang dasa siki    
Lembu Cemeng kalan ngwedar patulangan Sukun lembu mas manik Matanduk kanaka Ne panganggen Ida Dalem Kadana warsa kang warih Mapodgala Patut nganggen padmasana    
Naga catur mapanganggen sarwa emas Apan cening warin luwih Warih Ida Dalem Dalem Miukut Kabyaktah Ane ngrajegang dini Jagat Nusa Apang Cening nelek bakti    
Keto wantah kojaran linging sastra Kapuji Hyang Saraswati Yan mamurung iwang Kaiwengang ring Dalem Antuk Dalem mraga Sidhi Sidhi bajra kontalini    
Nyineb wangsa pingitang eda ngawera Yan tuwah jati bakti Ring Dalem Miukut Tan pradene katara Tan wangdenan lakar mati Kasisipan Olih sekala niskaladi    
Nging pinaka pangeling eling pingetan Pinaka china ciri Cening masameton Saking piteket babaos Saking Ida I Aji Ida Dalem Dalem Miukut maka jati    
Apan biyang, tosan saking bujangga Bujangga Guru jati Patut partisantana Guru maguru Rarama Yan cening mirengang jati Manabe guru Ento wantah tetes warih    
Kaping ruwa, nepinaka cirin Dewa Kahyunin apang becik Eda ngalah menah Tan patut sembah kesembah Eling ring baose warih Warih Dalem Saking Pedoman sujati    
Nepedoman, mangaran tatuladan Hento maka panuding Nundingange beneh Pelih kalawan beneh Pedoman kadi adil Jujur jegjeg Nyejengangne beneh pelih    
Dija ada, ane maadan pedoman Cirin sameton icening Tangarin mabaos Matur ring Ajine wekas Saking lawas maguru laki Degdeg ajeg Kalan diatu cihnang cening    
Kadinika, pangandikan Ida Dalem Ring putrane maka sami Raris Ida ngesahang Putrane ngruruhang gehah Kawedarang maka sami Luwir ipun Nanging kantun makumbangin    
Pupuh kumangbang    
Pasambate, makadi ring sor puniki Majeng Gusti Dalem Kapiteketang Malilnggih Ring sekar angen pedoman    
Maka ngaran, Guru Dalem maka nami Dalem Cakra Wisudha Gusti Ngurah kaping kalih Malinggih ring pangkung jurang    
Ngaran Guru, Guru Ngurah mka jati Ngurah Candra Wijaya Ping tiga ring sekartajji Kaping pat wus kunggahang    
Maka ngaran, I Gusti Murtana laki Gusti lanang ring sompang Ngaran Guurun Lanang jati Kaping lima Gusti Manteb    
Nekaping nem, Gusti Manesa maka nami Magenah ring sula Guru Manesa maka nami Ping sapta Gusti Putu Cucukan    
Ring Buhucang, Guru Cucukan maka nami Sane kaping asta Adiri Bibi Panawing Ngaran Gusti Putu Cacaran    
Wus magenah, ring desa Pulangan ndiri Ngaran Guru Cacaran Kandinika polih linggih Saking Dalem Parikarsa    
Sesampune, Ida Dalem micang linggih Ring Putra sowing – sowing Pinih pungkur kapicain    
Kapi kahyun, antuk Ida Dalem micain Putra pinih antes Jagi ngamelang Parasati Rauhing marupa kajang    
Wantah maruwa, releb ring daging Aji Aji Sastrottama Miwah catur agamanti Botol pucung anggen tebah    
Pupuh pucung    
Ngardi nglantur, Dalem mitelek ring kahyun, nebahin ring Putra, Putrane sane kakalih, antuk sampun, kaicen pawarah warah    
Sane patut, I Gusti Ngurah Sadu, saking kautaman, Kaicen ngamel Prasasti, antuk sampun, kakahyunin wang uttama.    
Sane pungkur, I Gusti Manesa patut, kicen ngamel kajang, saking pakahyunan luwih, I Gusti mur, mundut patung nunggang kuda.    
Rasa puput, panunggrahan dharma sadu, para putran Ida, putran Ida maka sami, wus kaigum, wadwa Panjak lega girang.    
Mangda nglantur, bhaktian wadwane manulus, mangda wenten ngiringang, kalaning kesah malinggih masusuluh, nganggenang suwar tetebah.    
Mangalantur, Pande Wesi nepamucuk, Ngiring Gusti Ngurah, Tansah laju manggiring, nyujur pangkung, saget wenten anak prapta.    
Sane rauh, made paketa kawuwus, Dane Gusti Ngurah, sang rauh nikang mangingsir, kicen lungguh, kagenang ring Macang.    
Rauh dumun, I Pande Wesi nglatur, kagenahang ring subiya, sang kalih Lascarya ngiring, ngiring tuduh, wacanan I Gusti Ngurah.    
Masasuluh, makadi wentene sampun, Dane Gusti Ngurah, kalane ngetehin, sang ngalampus, yan makarya matatiwa.    
Wantah patut, palinggihan wadah matumpuk, wenang tumpang solas, Mpatulangane jati, nganggen lembu, lembu cemeng mapontangmas    
Wadwa ngikut, ngiring Dane Ngurah Pangkung, Kadi wangsa pasek, Tumpang lima yaning ngiring, sami adung, panguncarne Anom – Anom.    
Pupuh sinom    
Baosang indik pribasa Majeng ring para Sulinggih Makadinyawangsa Satria Miwah sang Brahmana Resi Satria Agung Dalem Bali Taler sang Pandita Wiku Kalaning matebah baos Sami saling serkenin Sami alus Muji mamuji kapujiang    
Prade wenten nyingsal baos Rikala ngewentenang linggih Nabdab ring pasuman parem Wadwa Patih Tanda Mantri Kapatut saling serkenin Tanwenten mahkahyun begug Antuk sami sadu Pradnyan Puput pascad ngincer Aji Dharma sadu Nincaping kanissreyasan    
Nglanturang malih ababad Wus pupute nabdab linggih Wenten sameton tangeh Newenten ring sekartaji I Gusti Mur maka nami Tumuli ngenyotin Giri Geni murub Tiba maring Sekar Angen    
Riwawune nepet Wates Watese katiben geni Mawastu saget padem Genine tanwenten malih Tumuli Gusti Mur ngiring Rakan Ida I Gusti Mur Gusti Dalem Sekar Angen Miwas Dane deiari Dane sampun    
Perjanjian Pasemayan Luwure kadi puniki Dija desa mewasta Sekar I Gusti Mur Sekartaji Dane nuwenang sami Saaning genahe manglikub Kaiterin antuk jurang Duwen Gusti Ngurah sami Sane tan puwun Dalem Pedoman nuwenang    
Kadinika wus kawedar Makadi pangeling ngeling Ngeling luhur kawitan Makamiwah tereh sami Sameton warga wargi Mangda sampun iwang sungsung Miwah iwang bakti sembah Yan wenten mamurung linggih Keni pastu Antuk leluhur kawitan    
Keni waban Kageringan Sandang pangan ngured sami Ngardi rug ikang Negara Bilang tandur tannyak mentik Padi mrana balang sangit Labuh jurang labuh pangkung Yang prade mangimpaswangsa Wangsa kandap ngangken singgih, Wangsa luhur Kabalikang ngangken andap.    
Samalih indik Piagam Tanpatut jagi magingsir Saking linggih sane wekas Yan semeton meled uning Ring daging Babad Prasati Mangda sami ugi rauh Rauhin ring penyimpenan Mangdane sami nguningin Yan mamurung Kapastu dening Kawitan    
Riantukan wus kunggahang Babad Piagem puniki Sampun malih marimeda Tunggilang ragane sami Nunggil mangda dados siki Sampun pisan ngardi uyut Dawning sampun kawedarang Kawacen tur kasaksinin Sami adung Ngadungin kawentenannya    
Nggih puputang kadinika Sampun sami munggah tulis Kalan wenten pesembahan Ring Pura miwah ring Putri Ungkap wacen mangda gapi Nglantur kakaryanang sayut Wanten sayut pangambeyan, Medaksina miwah suci Nika patut Anggenang kalaning mendak.    
Dwaran ningacintya sunya marga Apan kweh sang mahati yogi Wenten manirmala sadha Moksahen ginengastuti Lentang tiaga pejahi Nungya sesta dharmantu Panglinggan sira Dalem Nasta mangkya muliani Dharma sadu Sidaning ngawisnu loka.    
Kunang sang wang nisreyasa Tatan sidhi ringulahi Apan luput bawa karma Ruwa rainya materi pinasahaken nayani ngawira dening ngawibuh mamucaking kawiryan Dharma tan dasaringaji Awan laku Tatan sida ngamolihang    
Yan mitelekaning tatwa Purana tatwa manyiki Tunggal hidep tunggal rasa Tunggaliang jana pamidi Mamidi tatwane luwih Wetu saking dharma sadu Sadu dibya kaparamartan Ngugah keketuse luwih Kadi ranu Puspa badma kulangunan    
Pada weruh ring dadugan Tampa sulayan ring budhi Budhi mudita hradaya Karunane wetu mentik Olas kasih ring sang miskin Wirodane tan ngaliput Wus kajamah dening dharma Budhi kasihe manunggil Ring wang lacur Antuk tan magina ada.    
Pupuh ginada    
Antukan kaiket saying Ring warga sameton sami Para warih sira Dalem Kabyaktah Dalem Miyukut Nika banget ngardi kangen Setya bakti Salawasnyrumadi manusa.    
Sapasira tan mitelek Mitelekang saking bakti Bakti majeng sira Dalem Kadi Kawitan Laluhur Kapastu dening Niskala Wetu Gering Satuwuh tan mangguh suka.    
Suka wiryane mangedoh Ngawetuang sedih kingking Bilang ada braya teka Kapitahen Reci Wiku Angetula minta wirya Mapi sedih Aduh–aduh maplisadan.    
Sangkan eda keneh ngampah Ngampahang babad Prasasti Ane sampun kaunggahang Kasaksinin Reci Wiku Miwah Bujangga Pandita Ngamicain Banad lalintih piagem.    
Antuk sampun kawedarang Katiladin tur katulis Nganggen buku miwah lontar Tan kapatutang tan gugu Ida sangne maha pradnyan Maka saksi Saksi bukti ilikita.    
Ngiring nemangkin punahang Ngawit telekang nganyunin Tunggilang raga mewarga Nelek bakti ring Laluhur Sadina sungsang kasembah Nunas kanti Kanti munah kageringan.    
Yan sampun kadi punika Ngudiang tan Ida nywecanin Ida kasih Ida saying Ring wadwan idane lacur Pingajeng para Santana Luwih kasih Tan Ida mamunahwangsa    
Ketekan Kabaos asta Akutus patut wilangin Asta mati temah jana Mati rambut kapertama Uban putih Mati siki kabaosang    
Kaping kalih mati mata Buta tan ngamangguh mata Ping tiga mati ungasan Tan nyidang ungas mabau Kaping mpat mati karma Tan mirage Saaning bebaosang    
Kaping lima mati cangkem Bega tan nyidang mamunyi Kaping enem mati tangan Bengkok sengkok tangan kaku Kaping pitu mati cokor Maromatik Rumpuh tan nyidang memarga.    
Kaping kutus mati raga Angsengan tan malih kari Kabaosang padem sempurna Yan pejah nadak karacunan Matine tan nemu suarga Nika sami Kapatutang ring agama    
Ngulah pati pati ulah Kaon kojaraning gumi Kapatu kelidin pisan Mati kelem mati ulung Mangdoph pacing mangguh suarga Yaning mati Ngamangguh kawah pungkuran.    
Pupuh pangkur    
Inggih puput kadi nika, sampun pisan, benjangan malih lanturin, mangda sampunang kedaut, ring gaguritan Babad, mamancangah, dawning pawedare sampun, atukan sampun kasurat, maka miwah kawacenin.    
Nanging elingang matebah, mangabaktiya, mangelingang sami linggih, linggih wangsane tuhu, kadi warih sira Dalem, Dalem Myukut sampunang kayun manipu, nipu sang tan mangega, ngardi pocol tindih bakti.    
Inggih mangkin ngawit sineb, puput sampun, sampun malih karang kiring, makadi sang during weruh, ngaweruhang katuturan, ngardi sambrag, yaning kantun kayun ragu, Buktiang mangdane terang ilikita bukti saksi.    

Puput - Om, canti, canti, canti, Om

Source

  • Duduk, Jero Mangku I Gede – Gaguritan Dalem Myukut, without date of place of publication (Toyapakeh, Nusa Penida, June 2009)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. research: Godi Dijkman http://guidomansdijk-talen.nlsocial facebook box white 24